REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.topklocki.pl

Sklep internetowy, działający pod domeną www.topklocki.pl, administrowany przez „STIEFEL EUROCART” Krystian Komander z siedzibą w 47-316 Górażdże, Odrowąż, ul. Wiejska 17, NIP: 756-117-94-54, Regon 531139735, telefon kontaktowy: 774 677 388 lub. 502 524 689, fax: 77/40 26 450, poczta elektroniczna: e-mail: info@mapyszkolne.pl, godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

§ 4 Składanie zamówień

§ 5 Realizacja zamówień

§ 6 Rękojmia

§ 7 Reklamacje

§ 8 Prawo odstąpienia

§ 9 Odpowiedzialność

§ 10 Polityka prywatności

§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.topklocki.pl.

 2. Sprzedawca „STIEFEL EUROCART”, 47-316 Górażdże, Odrowąż, ul. Wiejska 17, NIP: 756-117-94-54, Regon 531139735.

 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

 4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Umowa sprzedaży umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

 9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

 10. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

 12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 4. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

 1. nowe i bezpieczne,

 2. wolne od wad fizyczny oraz prawnych,

 3. zgodne z właściwościami wskazanymi w Sklepie internetowym,

 4. wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

 1. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski.

 3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych. Takie treści będą przez Sprzedawcę niezwłocznie usuwane.

 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 6. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

(rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest realizowana w zakresie:

a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wypełnienia formularza zamówienia przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 3. dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt.4, Klient wysyła na adres info@mapyszkolne.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu

§ 4

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem strony serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz zamówienia,

 2. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na Stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,

 3. pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem w celu potwierdzenia zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie Kupujący otrzymuje informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach zamówienia.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

 2. przelewem – wówczas Sprzedawca rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie serwisu Sklepu bądź w e mailu do Kupującego,

 3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie serwisu Sklepu.

 1. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 3 000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50 % wartości towaru. W przypadku takich zamówień Sprzedawca ma możliwość zmiany sposobu płatności i dostawy – w uzgodnieniu z Kupującym.

 2. W przypadku dokonania zamówienia przez placówki oświatowe oraz jednostki budżetowe, termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania towaru wraz z fakturą.

 3. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem::

 1. firmy kurierskiej,

 2. odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po uzgodnieniu terminu odbioru).

 1. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

 2. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Szczegóły dotyczące kosztów zostały umieszczone w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 5

Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu.

 2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie, wyprodukowanie Towaru oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie ustalony dla każdego Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu i wynosi średnio 7 dni roboczych.

 3. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie termin realizacji zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie.

 4. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego (istnieje możliwość wystawienia faktury Proforma, celem sprawdzenia poprawności danych przez Kupującego)

 6. Sklep wyśle link do Kupującego w celu potwierdzenia złożonego zamówienia

 7. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.

 8. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

 9. Sklep na prośbę Kupującego będzie informował Kupującego o stanie przebiegu realizacji zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 10. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, prosi się, aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

§ 6

Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku, gdy rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.

 3. W razie wymiany Towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.

 4. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3.

 5. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 6. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.

 7. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku, gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.

 10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

§ 7

Reklamacja

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,

 2. oznaczenie przedmiotu reklamacji,

 3. okres czasu, którego reklamacja dotyczy,

 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 1. Klient będący Konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:

 1. wymiany Towaru na nowy,

 2. naprawy wadliwego Towaru,

 3. obniżenia ceny,

 4. o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.

 1. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy Towaru, tylko jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.

 2. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogłyby wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.

 3. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.

 4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, na adres Klienta lub jego adres poczty elektronicznej podanej w trakcie składania zamówienia.

 5. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

§ 8

Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

 4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 4. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

§ 10

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest „STIEFEL EUROCART”, 47-316 Górażdże, Odrowąż, ul. Wiejska 17, NIP: 756-117-94-54, Regon 531139735, telefon kontaktowy: 774 677 388 lub. 502 524 689, fax: 77/40 26 450, poczta elektroniczna: e-mail: info@mapyszkolne.pl,

 2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:

 1. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

 2. w celu zawarcia umowy sprzedaży,

 3. w celu wystawienia faktury VAT,

 1. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),

 3. nazwę firmy,

 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 5. adres dostawy,

 6. numer telefonu.

 1. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego

§ 11

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 3. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego

 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klienta na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.

 4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu „Regulamin”. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2017 r.